Ochrana údajů a soukromí

Povinnost ochrany údajů a soukromí

Společnost ROVENSA, S.A. dodržuje všechny platné právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy o ochraně údajů, soukromí a bezpečnosti informací.

Společnost ROVENSA, S.A. zavádí systém ochrany osobních údajů a systém bezpečnosti informací, aby zajistila soulad a prokázala institucionální odpovědnost za ochranu údajů a bezpečnost informací a zavedla veškerá nezbytná technická a organizační opatření, a to jak pro dodržení obecného právního režimu platného zákona o ochraně osobních údajů, tak pro dodržení zvláštního právního režimu obecného nařízení o ochraně osobních údajů platného od 25. května 2018.

Pro další informace, objasnění nebo uplatnění svých rpáv v tomto ohledu se obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů společnosti ROVENSA, S.A. na na: dataprotection@rovensa.com.

Definice

"Osobní údaje"

Osobními údaji se rozumí informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ("subjekt údajů"); identifikovatelná osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor. Osobními identifikátory mohou být například jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, elektronické identifikátory nebo jeden či více specifických prvků fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity dané osoby.

"Zpracování osobních údajů"

Zpracováním se rozumí operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať již automatizovaně či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, organizování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání , sdělování přenosem, šíření nebo jakákoli jiná forma zpřístupňování, porovnávání nebo kombinace, omezování, výmaz nebo zničení.

"Cookies"

Cookies jsou malé textové soubory obsahující podstatné informace, které si přístupová zařízení (počítače, mobilní telefony nebo přenosná mobilní zařízení) stahují prostřednictvím prohlížeče, když zákazník nebo uživatel navštíví webové stránky.

Správce údajů

ROVENSA, S.A., se sídlem na adrese Edifício SMART, Alameda dos Oceanos, Lote 1.06.1.1D, 3.º A, 1990-207 Lisabon, Portugalsko, zapsaná v lisabonském obchodním rejstříku pod číslem 503463060 a právním číslem 514194910 s podílem na základním kapitálu 232 200 591,00 €, dále jen ROVENSA, S.A., je subjektem odpovědným za webové stránky www. rovensa.com a počítačové aplikace, dále jen kanály nebo aplikace, jejichž prostřednictvím mohou uživatelé, příjemci služeb nebo zákazníci na dálku přistupovat ke službám a produktům společnosti Agribusiness, které jsou jejich prostřednictvím kdykoli prezentovány, prodávány nebo dodávány.

Používá-li kanálů nebo aplikací jakýmkoli uživatel, příjemcem služeb nebo zákazník, může to zahrnovat operace spojené se zpracováním osobních údajů, jejichž ochrana, soukromí a bezpečnost ze strany společnosti ROVENSA, S.A., jakožto subjektu odpovědného za jejich zpracování, je v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a soukromí.

Kontaktní údaje správce údajů

Chcete-li kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů společnosti ROVENSA, S.A., zašlete e-mail na adresu dataprotection@rovensa.com, kde popište předmět svého dotazu a uveďte svou e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo nebo poštovní adresu.

Pro jakékoli jiné účely lze použít následující obecné kontaktní údaje společnosti ROVENSA, S.A.:

– Poštovní adresa: Alameda dos Oceanos, lote 1.06.1.1 D – 3.º A 1990-207

Lisabon, Portugalsko

– email: info@rovensa.com

– obecný telefon: +351 213 222 750

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Společnost ROVENSA, S.A. zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k zajištění poskytování informací a provozu jejích kanálů, podle toho, jak je uživatelé, příjemci služeb nebo zákazníci používají, ať už je poskytují uživatelé nebo příjemci služeb za účelem registrace žádostí nebo získání informací, nebo je poskytují zákazníci za účelem přihlášení k odběru těchto kanálů, nebo vyplývají z využívání služeb poskytovaných společností ROVENSA, S.A. prostřednictvím těchto kanálů, jako jsou přístupy, konzultace, pokyny, transakce a další záznamy o jejich využívání.

Zejména použití nebo aktivace určitých funkcí kanálu může zahrnovat zpracování řady přímých nebo nepřímých osobních identifikátorů, jako je jméno, adresa, kontaktní údaje, adresy zařízení nebo zeměpisná poloha, a to na základě výslovného souhlasu uživatele, příjemce služby nebo uživatele/zákazníka.

Uživatelé, příjemci služeb nebo zákazníci budou v každém případě informováni o potřebě přístupu k těmto údajům, aby mohli využívat funkce příslušných kanálů.

Osobní údaje, které shromažďuje společnost ROVENSA, S.A., jsou zpracovávány elektronicky, v některých případech automatizovaně, včetně zpracování souborů nebo definování profilů a předsmluvního, smluvního nebo postsmluvního zpracování vztahů s uživateli, příjemci služeb nebo zákazníky, v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy společenství.

Kategorie zpracovávaných obchodních údajů

Kategorie nebo typy osobních údajů zpracovávaných o uživatelích, příjemcích služeb nebo zákaznících jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa, poštovní směrovací číslo, země, telefonní číslo pevné linky, mobilní telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo daňového poplatníka nebo číslo dokladu totožnosti (nepovinné).

Právní zásady

Všechny operace zpracování údajů jsou v souladu se základními zásadami práva na ochranu údajů a soukromí, zejména pokud jde o oběh, zákonnost, spravedlnost, transparentnost, účel, minimalizaci, uchovávání, přesnost, integritu a důvěrnost, a společnost ROVENSA, S.A. je připravena prokázat svou odpovědnost vůči subjektu údajů nebo jakékoli třetí straně, která má v této věci oprávněný zájem.

Právní základ

Veškeré operace zpracování dat provádí společnost ROVENSA, S.A. z oprávněných důvodů, zejména proto, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů, nebo proto, že zpracování je považováno za nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních ujednání na žádost subjektu údajů, nebo proto, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, nebo proto, že zpracování je nezbytné k prosazování oprávněných zájmů společnosti ROVENSA, S.A. nebo třetích stran.

Účel zpracování

Veškeré osobní údaje zpracovávané v kanálech společnosti ROVENSA, S.A. jsou určeny výhradně pro poskytování informací uživatelům, správu osobních údajů příjemců služeb považovaných za nezbytné pro řízení vztahu nebo komunikace, jakož i pro poskytování služeb objednaných zákazníky a obecně pro řízení předsmluvních, smluvních nebo postsmluvních vztahů s uživateli nebo zákazníky.

Shromážděné osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány pro statistické, informační nebo propagační, obchodní nebo marketingové účely, zejména na podporu šíření nových funkcí nebo nových produktů a služeb, a to prostřednictvím přímé komunikace nebo korespondence či e-mailu, zpráv nebo telefonních hovorů či jiných služeb elektronické komunikace. Za předpokladu, že jsou vždy předem poskytnuty informace a je získán výslovný souhlas pro posledně uvedené účely, mohou uživatelé nebo zákazníci kdykoli uplatnit své právo vznést námitku proti použití svých osobních údajů pro jiné účely, které přesahují rámec správy smluvního vztahu, a to pro marketingové účely, pro zasílání informačních sdělení nebo pro zařazení do seznamů nebo informačních služeb, přičemž pro tento účel musí zaslat písemnou žádost adresovanou společnosti ROVENSA, S.A. Úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu s níže uvedenými postupy.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely, které vedly k jejich shromáždění nebo následnému zpracování, při dodržení všech platných právních předpisů o archivaci.

Využití cookies

Společnost ROVENSA, S.A. může alternativně používat dvě široké kategorie souborů cookie: soubory cookie webových stránek a soubory cookie v rámci přímých elektronických komunikačních kanálů, z nichž každý může být uživateli nebo zákazníky zakázán.

Společnost ROVENSA, S.A. používá na svých webových stránkách soubory cookie, aby zlepšila efektivitu a pohodlí při prohlížení stránek pro uživatele a zákazníky, na jedné straně zvýšila rychlost a efektivitu reakcí a na druhé straně eliminovala nutnost opakovaného zadávání stejných informací.

Používání souborů cookie pomáhá webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatelů a zákazníků při jejich příští návštěvě a v některých případech je také nezbytné pro jejich provoz.

Soubory cookie, které společnost ROVENSA, S.A. používá ve všech svých kanálech, neshromažďují osobní údaje identifikující uživatele nebo zákazníky a ukládají pouze obecné informace, a to mimo jiné formu nebo zeměpisnou polohu přístupu a způsob, jakým kanály používají. Soubory cookie ukládají pouze informace týkající se preferencí uživatelů a zákazníků a nezaznamenávají žádné osobní údaje.

Uživatelé, příjemci služeb a zákazníci se mohou kdykoli prostřednictvím počítačové aplikace, kterou používají k procházení internetu ("prohlížeč"), rozhodnout, zda chtějí být informováni o přijímání souborů cookie a zda chtějí ukládání souborů cookie ve svém systému zablokovat.

V závislosti na zamýšleném účelu může společnost ROVENSA, S.A. v případě potřeby používat tři různé typy souborů cookie podle této specifikace:

(i) nezbytné soubory cookie - některé cookie jsou nezbytné pro přístup do určitých oblastí webových kanálů, které umožňují prohlížet a používat aplikace, například přístup do zabezpečených oblastí stránek, prostřednictvím registrace uživatele - bez těchto cookie nelze poskytovat určité služby.

(ii) funkční soubory cookie - funkční soubory cookie umožňují zapamatovat si preference uživatele při prohlížení, takže není nutné je při každé návštěvě znovu nastavovat a přizpůsobovat;

(iii) analytické - slouží k analýze toho, jak uživatelé používají webové stránky, k upozornění na články nebo služby, které by je mohly zajímat, ke sledování výkonnosti webových stránek a k určení nejoblíbenějších stránek, nejefektivnějších způsobů propojení stránek nebo ke zjištění, proč se na některých stránkách zobrazují chybová hlášení - tyto soubory cookie se používají pouze pro analýzu a statistiku, neshromažďují osobní povahy.

Za tímto účelem může společnost ROVENSA, S.A. poskytovat uživatelům nebo zákazníkům kvalitní služby, personalizovat informace a nabídky a identifikovat nebo opravit případné problémy, které mohou vzniknout během jejich používání.

Podle typu platnosti existují dva typy souborů cookie:

(i) Trvalé soubory cookie - jedná se o soubory cookie uložené v zařízeních používaných pro přístup ke kanálům (počítače, mobilní telefony atd.) z počítačové aplikace používané k prohlížení webových stránek ("prohlížeče") a používají se při každém opětovném navštívení - obecně se používají pro přímé prohlížení podle zájmů uživatele nebo klienta, což společnosti ROVENSA, S.A. umožňuje poskytovat personalizovanější služby;

(ii) soubory cookie relace - jedná se o dočasné soubory cookie, které jsou generovány a jsou k dispozici pouze do konce relace, protože při dalším přístupu zákazníka/uživatele k prohlížeči se soubory cookie již neuloží - získané informace umožňují správu prohlížecích sekcí, identifikaci problémů a poskytují lepší kvalitu prohlížení.

Uživatelé a zákazníci mohou kdykoli zakázat některé nebo všechny soubory cookie - postupujte prosím podle pokynů dostupných v každém z počítačových programů používaných k procházení internetu (dále jen "prohlížeče"). Vypnutí souborů cookie však může vést ke ztrátě přístupu k některým funkcím webových stránek.

Společnost ROVENSA, S.A. může prostřednictvím přímých elektronických komunikačních kanálů také používat soubory cookie k otevírání různých zasílaných elektronických sdělení, jako jsou informační bulletiny a e-maily, pro statistické účely - zjišťování, zda byla tato sdělení otevřena, a sledování kliknutí na odkazy nebo reklamy v těchto sděleních.

Také v této kategorii cookie mají uživatelé a zákazníci vždy možnost zakázat zasílání elektronických sdělení prostřednictvím příslušné volby v zápatí.

Předávání údajů dalším subjektům

Poskytování informací nebo poskytování služeb společností ROVENSA, S.A. svým uživatelům nebo zákazníkům prostřednictvím kanálů může zahrnovat využívání subdodavatelů třetích stran, včetně subjektů se sídlem mimo Evropskou unii, k poskytování určitých služeb, které mohou znamenat přístup těchto subjektů k osobním údajům uživatelů nebo zákazníků.

Za těchto okolností a v případě potřeby bude společnost ROVENSA, S.A. využívat pouze ty subdodavatele, kteří poskytnou odpovídající záruky provedení příslušných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky platných norem, přičemž tyto záruky budou formalizovány v podepsané smlouvě mezi společností ROVENSA, S.A. a každou stranou.

Příjemci údajů

Mimo rámec plnění zákonných povinností nebude v žádném případě docházet k předávání osobních údajů uživatelů, příjemců služeb nebo klientů třetím stranám, které nejsou subdodavateli nebo oprávněnými příjemci, ani k jinému sdělování pro jiné než výše uvedené účely.

Mezinárodní přenos dat

Jakékoli předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci se může uskutečnit pouze při splnění zákonných nebo zaručených povinností v souladu s platnými právními předpisy společenství a vnitrostátními právními předpisy v tomto ohledu.

Bezpečnostní prostředky

S ohledem na nejmodernější techniky, náklady na jejich použití a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i na rizika s pravděpodobností a proměnlivou hodnotou pro uživatele nebo zákazníky, společnost ROVENSA, S.A. a všechny její subdodavatelské subjekty uplatňují vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily příslušnou míru bezpečnosti odpovídající rizikům.

Za tímto účelem byla zavedena řada bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným zveřejněním, ztrátou, zneužitím, úpravou, zpracováním nebo přístupem, jakož i před jakoukoli jinou formou nezákonného zpracování.

Výhradní odpovědností uživatelů, příjemců služeb nebo zákazníků je udržovat přístupové kódy v tajnosti, neposkytovat je třetím stranám a zejména v případě počítačových aplikací používaných pro přístup ke kanálům udržovat a udržovat přístupová zařízení v bezpečném stavu a dodržovat bezpečnostní postupy doporučené výrobci a/nebo provozovateli, zejména pokud jde o instalaci a aktualizaci nezbytných bezpečnostních aplikací, včetně antivirových aplikací.

Vzhledem k nutnosti zadávat služby třetím stranám, které mohou mít přístup k osobním údajům uživatelů nebo zákazníků, budou subdodavatelé společnosti ROVENSA, S.A. povinni přijmout bezpečnostní opatření a protokoly na organizační úrovni a technické parametry nezbytné k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů, jakož i k zabránění neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zničení osobních údajů.

Uplatňování práv subjektů údajů

Uživatelé a zákazníci společnosti ROVENSA, S.A. mohou jako subjekty údajů kdykoli uplatnit svá práva na ochranu údajů a soukromí, zejména právo na přístup, opravu, výmaz, přenos, omezení nebo námitku proti zpracování, a to v souladu s podmínkami a omezeními stanovenými v platných normách.

Jakoukoli žádost o uplatnění práva na ochranu údajů a soukromí musí subjekt údajů zaslat písemně Úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu s níže popsaným postupem a kontaktními údaji.

Stížnosti nebo podněty a hlášení událostí

Uživatelé a zákazníci společnosti ROVENSA, S.A. mají právo podat stížnost orgánům pro kontrolu ochrany údajů. Uživatelé a zákazníci společnosti ROVENSA, S.A. mohou rovněž podávat návrhy prostřednictvím e-mailu zaslaného Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Hlášení událostí

Společnost ROVENSA, S.A. zavedla systém řízení incidentů v oblasti ochrany dat, soukromí a bezpečnosti informací.

Každý uživatel nebo zákazník, který si přeje nahlásit jakékoli porušení ochrany osobních údajů, v důsledku čehož dojde k náhodnému nebo neoprávněné zničení, ztrátě, změně, zveřejnění nebo odmítnutí přístupu k přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným osobním údajům, se může obrátit na oddělení ochrany osobních údajů nebo použít výše uvedené obecné kontaktní údaje společnosti ROVENSA, S.A.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Pro zajištění aktualizace, rozvoje a neustálého zlepšování může společnost ROVENSA, S.A. kdykoli provést jakékoli změny těchto Zásad ochrany osobních údajů a soukromí, které považuje za vhodné nebo nezbytné, a jejich zveřejnění je zajištěno prostřednictvím různých kanálů, aby byla zaručena jejich transparentnost a informovanost uživatelů a zákazníků.

Souhlas a přijetí

Podmínky ochrany osobních údajů a zásady ochrany soukromí doplňují podmínky a ustanovení týkající se osobních údajů obsažené ve Všeobecných podmínkách používání kanálů společnosti ROVENSA, S.A.

Svobodné, konkrétní a informované poskytnutí osobních údajů subjektem údajů znamená znalost a přijetí podmínek obsažených v těchto zásadách vzhledem k tomu, že uživatelé, příjemci služeb a zákazníci použitím kanálů nebo sdílením svých osobních údajů výslovně povolují zpracování v souladu s pravidly stanovenými v každém z příslušných kanálů nebo nástrojů pro shromažďování.

Úřad pro ochranu údajů

Uživatelé, příjemci služeb a zákazníci společnosti ROVENSA, S.A. mohou za účelem uplatnění jakéhokoli druhu práv na ochranu údajů a soukromí nebo v jakékoli záležitosti týkající se ochrany údajů, soukromí a bezpečnosti informací kontaktovat Úřad pro ochranu údajů prostřednictvím e-mailu dataprotection@rovensa.com a popsat předmět dotazu a uvést e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo nebo poštovní adresu pro odpověď.